Gezonde school

Gezonde school

Sinds november 2017 is VSO Talryk een Gezonde School. Een Gezonde School stimuleert planmatig en structureel de gezondheid en veiligheid  van leerlingen en leraren. Dit doen we aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers.

De Gezonde School-pijlers

Gezondheidseducatie. In de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.

  1. Fysieke en sociale omgeving. Gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
  2. Signaleren. Gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruikt te maken van een volgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling of signaleren tijdens de bewegingslessen.
  3. Beleid. Alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Door één of meer themacertificaten te behalen mag je het vignet Gezonde School dragen. Het is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

Themacertificaat Bewegen en Sport hebben we behaald:

Binnen dit thema gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs en extra aandacht voor inactieve leerlingen. Maar ook het aanbieden van een gevarieerd aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met het sportbedrijf Smallingerland . Door het aanbieden van gastlessen van Dolfijn en andere G-sportverenigingen. Het aanbieden van Rots en Waterlessen voor elke leerling.

 

Themacertificaat Voeding:

We hebben een begin gemaakt met het themacertificaat Voeding. We krijgen nu 20 weken lang het EU schoolfruit voor de leerlingen. Dit thema gaat over gezond eten drinken, te denken valt aan lessen over gezonde voeding en het stimuleren van gezond eetgedrag van de leerlingen tijdens de ochtendpauze, de lunch, en bij traktaties. Ouders spelen hierbij een grote rol, maar ook de betrokkenheid van directie, onderwijzend personeel en ouderraad/medezeggenschapsraad spelen een belangrijke rol bij het invoeren en doen slagen van het voedingsbeleid. Schooljaar 2017-2018 zetten we met een werkgroep een plan op om met het thema voeding aan de slag te gaan.

De andere themacertificaten:

De start is gemaakt voor het thema voeding aan de andere thema’s willen we de komende jaren ook aandacht aan besteden, dit zijn:

  • Roken en alcohol
  • Welbevinden en sociale veiligheid
  • Relaties en seksualiteit
  • Fysieke veiligheid
  • Milieu en natuur