Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Als er onder een bevoegd gezag meerdere scholen vallen, is er een wettelijke verplichting om een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in te stellen. De GMR vertegenwoordigt de belangen van de MR’en van de scholen en komt regelmatig bijeen om te vergaderen en te overleggen met het bevoegd gezag. De GMR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen volgens het GMR reglement. Er komen zaken aan de orde die voor alle scholen binnen SO Fryslân van belang zijn.
De raad bestaat uit een personeels- en oudergeleding. De mensen die zitting hebben in de GMR doen dat namens de MR van één van de scholen. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar en de vastgestelde notulen en agenda kunnen worden opgevraagd via het secretariaat van de GMR of via één van onze scholen.

Contactgegevens:

De voorzitter van de GMR is dhr. Kees van der Werf
Het mailadres van de GMR van SO Fryslân: gmr@so-fryslân.nl 

Dit mailadres kan ook worden gebruikt voor het opvragen van de notulen en de agenda van de GMR.