Net als in het reguliere onderwijs, zijn er ook voor de ZML scholen doelen opgesteld door de overheid: de zgn. Kerndoelen ZML. Deze doelen zijn (of worden) op school verwerkt in leer- en vormingsgebieden of vakken: technisch lezen, spelling, rekenen, oriëntatie op mens en wereld, creatieve vorming, thematisch leren, praktische vorming en arbeidsoriëntatie.