ZORG EN BEGELEIDING

Voor de leerlingen die bij ons op school komen wordt, op basis van de gegevens van de vorige school of instelling, een voorlopig ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierdoor is duidelijk waar de leerkracht gedurende de eerste maand(en) bij deze leerling op moet letten.

OPP

Na zes weken ervaring met de leerling wordt (voor alle nieuwe leerlingen) een definitief Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) vastgesteld. Dit wordt met ouder(s)/verzorger(s) besproken. Hierin staat, waaraan met deze leerling het komende jaar gewerkt gaat worden. Indien nodig wordt aangegeven waar extra aandacht aan moet worden geschonken in de klas. Verantwoordelijk voor het opstellen van een OPP is de Commissie van Begeleiding (CvB). Deze heeft de zorg voor de begeleiding van uw zoon/dochter. In deze commissie hebben zitting: de gedragswetenschapper, de schoolarts, de maatschappelijk werker, de teamleiders en de directeur van de school.

 

EVALUATIE
Het OPP wordt tweemaal per jaar geëvalueerd tijdens voortgangsbesprekingen (januari en juni) in een over- leg tussen leerkracht, intern begeleider en gedragswetenschapper. Tijdens de 20 minuten-gesprekken wordt de voortgang met de ouder(s)/verzorger(s) besproken. Daarom is het belangrijk, juist bij het onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen, om samen te werken met ouder(s)/verzorger(s). We proberen hen op verschillende manieren op de hoogte te houden van de ontwikkeling van hun zoon/dochter en maken gezamenlijk afspraken over het onderwijs. Deze afspraken worden eveneens vastgelegd in het OPP. Wij vinden het belangrijk om te analyseren (en te evalueren) hoe een leerling zich ontwikkelt. Inzicht in deze gegevens verkrijgen wij onder andere door observaties van de klassenleiding en praktijkleerkrachten. We hanteren tevens een leerlingvolgsysteem (ParnasSys), welke gedurende het schooljaar wordt ingevuld. Er wordt getoetst aan de hand van methode-gebonden toetsen. Daarnaast worden de leerlingen jaarlijks getoetst aan de hand van methode-ongebonden toetsen (BOOM).

In februari en in juni zijn er besprekingen, waarbij per leerling het OPP (en dus de ontwikkeling) wordt besproken. Veranderen naar: In februari en juni zijn er besprekingen waarbij de ontwikkeling van de leerlingen wordt besproken. Deze informatie wordt verwerkt in het OPP.