ROTS & WATER = ANTI-PESTMETHODIEK

Het Rots & Waterprogramma richt zich op bewustwording en ontwikkeling van eigen kracht en mogelijkheden. En het vermogen om met andere mensen samen te leren spelen, werken en leven in een veranderende, multiculturele samenleving.
Het Rots & Waterprogramma heeft als doel het welbevinden van leerlingen te vergroten en sociale problemen, waaronder pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag, te verminderen. Leerlingen leren sociale vaardigheden middels de karakteristieke psychofysieke didactiek waarin in elke les fysieke oefening, momenten van zelfreflectie, kringgesprekken en verwerkingsopdrachten vertegenwoordigd zijn. Er wordt geoefend in bijna echte, altijd veilige situaties om de transfer naar de dagelijkse praktijk te optimaliseren. Kenmerkend is dat leerlingen hun rust in velerlei verschillende sociale situaties leren bewaren.

Leerlingen krijgen meer inzicht in sociale situaties door het gebruik van Rots & Watertaal en -begrippen. Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en, indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots & Water is een bewezen effectieve anti-pestmethodiek. Talryk zet Rots & Water in als anti-pestprogramma. Rots & Water wordt op Talryk door een aantal trainers gegeven en is onderdeel van het onderwijsaanbod van Talryk. Naast genoemde preventie worden incidenten altijd geregistreerd. In de overleggen van de zorgteams (teamleider, intern begeleider en gedragswetenschapper worden vervolgens de incidenten gemeld, nauwgezet gevolgd en uiteraard vindt voortdurend afstemming met de klassenleiding plaats in geval van zorg. Tevens wordt er door het zorgteam nazorg verleend, indien nodig, aan personeel, leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s).